Den 17de Juni i Rom, del 1

Den 17de Juni i Rom
(A. Munch.)

[Del 1/2]

Efter en Fraværelse af halvanden Maaned er jeg da atter i Rom. Og skjønt jeg tilbragte denne halvanden Maaned i Europas yndigste og frugtbareste Egn, i Italiens Have, under Neapels og Siciliens straalende Himmelstrøg, og ved det underfulde Middelhavs blaanende, forfriskende Bølger, blev dog Erindringen om Romas stolte, alvorlige Herlighed ikke et Øieblik fordunklet eller overdækket ved disse for mig saa nye og saa mægtige Strømme af Indtryk. Selv under Siciliens Palmer og Cactus- og Orangehækker, omgivet af Palermos mauriske Paladser og rosenlysende Bjergkrands, grebes jeg dog ofte af Længsel efter den øde Campagna di Roma med det midt deri eensomt liggende Kloster for alle Verdens største Erindringer. Hvor meget mere maatte ikke Billedet af Romas stille, storartede Mindefred staae velgjørende og vinkende for mig i Staden Neapels støiende, skrigende, støvende, meningsløse Hvirvel, hvor det moderne Civilisationsliv er parodieret paa en ubehjælpelig Maade og det skjønne Sydlandsliv er enten opgaaet i den store Stads Alt nivellerende Tummel eller gjort utaaleligt ved den lavere Folkeklasses ondskabsfulde og frække Paatrængenhed. Det var derfor med mildtbevægende, næsten andægtige Følelser, som naar man nærmer sig et længesavnet Hjem, at jeg paa Tilbagereisen saa fra Albanerbjergene atter ud over den umaadelige, som et Hav sig bølgende, grønbrune, med Ruiner besaaede Campagna, saa Peterskuppelen hæve sig i Horizonten, som Romas Vartegn. Den evige Stad havde ogsaa et eget høitideligt, stille, prægtigt Udseende, da vi drog derind gjennem den antike Porta Maggiore. 

Et stærkt rødligt Aftensolskin laa over de stille Gader, de høie Monumenter, de betydningsfulde Ruiner, de talløse Kirker; Beboerne i de mindre Gader sad udenfor deres Døre, Qvinderne med deres Haandteen, syngende og snakkende, Mændene med deres forskjellige Arbeide eller i det dolce farniente som er Italieneren saa kjært og hvori den Fremmede saa snart stemmer overeens. Der var dennegang udbredt et festligt Præg ved det Hele; Kirkeklokkerne klang og kimede fra alle Kanter, foran Kirker og Klostre var strøet med Buxbom og Laurbær, hvilket i Forening med Virakskyerne fra Kirkernes Indre udbredte en eiendommelig skarp Duft; smaa Drenge gik omkring og falbøde en Uendelighed af gule og hvide Papiirsfaner med Indskrift «Viva Pio nono», og paa alle Gadehjørner saaes store Placater, der bebudede Morgendagens Festlighed i Anledning af «L'Anniversario faustissimo della esaltazione alla cattedra di S. Pietro di Pio IX, Ottimo, Massimo». – Det var virkelig midt i Vigilien før denne store Fest, Aarsdagen efter den forgudede Paves Valg, at vi kom tilbage til Rom, og skjønt vi allerede under vort forrige Ophold her havde været Vidner til flere Feste i Anledning af Pavens store og underlige Gjerninger, var det os dog ret kjært ogsaa at kunne overvære denne, der lod til at skulle sammefatte alle de foregaaende i Glands og folkelig Betydning. Det Hang til Fester og offentlig Skuespil, som Romerne alt fra gammel Tid have været bekjendte for, og som gjennem mange Aldre har maattet søge sin Tilffredsstillelse i den catholske Kirkes og Pavehoffets mange Ceremonier er i den sidste Tid ret kommet til nyt Udbrud ved den friere Aande, der har oplivet Pavestaten siden Pius den Niendes Regjeringstiltrædelse og ved de Reformedicter, han har udstedt. Hvergang altsaa et saadant Reformedict gaves (og paa dem har der sandelig hidtil ikke manglet) har der strax deraf udfoldet sig en Fest som en Blomst; hvad Frugten skal blive vil først Tiden vise. Det kan ikke nægtes, at Romerne forstaae i Hast og med Smag at arrangere slige Festoptog, der hos os vilde tage hele Maaneder at omdeberere og sætte i Værk. Riktignok hjælper de herlige Localiteter ikke lidet, man behøver blot at tænde en Fakkel eller hænge et Festtæppe ud saa er strax en pittoresk Gjenstand oplyst eller udhævet. Saaledes vil jeg til exempel anføre en Dag i April Maaned d. A., paa hvilken Circulæret om Indkaldelsen af Deputerede fra Provindserne uformodet var udkommet og bekjendtgjort henimod Middag; inden Aften, nogle faa Timer efter, drog det unge Rom i Procession med over 1000 Fakler og en stor Standart, hvorpaa hele Circulæret var afskrevet med colossale Bogstaver, op til Qvirinalet, og bragte Paven deres Hyldest, medens den skjønne Plads med de mange Fontainer, Paladser, Statuer og Obelisker oplystes phantastisk ved Fakkelskinnet og ved mangefarvet bengalsk Ild. Alt gik til i den her ved saadanne Anledninger almindelige Orden og Takt; saasnart Paven havde givet Velsignelsen, slukkedes alle Faklerne paa eengang, og Enhver gik til Sit. 

Siden den Tid har man foruden de kirkelige havt mange lignende Fester, f. Ex. for Pavens Navnedag, for Ministerconseilet, nu for Aarsdagen efter Valget og Kroningen, og i Juli skulde man igjen begynde paa Nyt med Høitideligholdelsen af Amnestiens Aarsdag. Men Hans Hellighed har dog nu fundet, at det kunde være nok med slige Fester, især da man i den senere Tid ikke alene ved Optogene har havt Emblemer for at takke men ogsaa for at fordre, og det Hele antog mere og mere et politiskt Præg; han har derfor, efter at denne sidste Fest, som jeg nedenfor skal give et Recit af, var afholdt, i disse Dage udstedt en Kundgjørelse, hvori han i salvelsesfulde Udtryk takker for den ham beviste Kjærlighed og Hyldest, men lægger sine Undersaatter paa Hjerte, at han er geistlig Fyrste og Christi Repræsentant paa Jorden og at han vil fremskride som saadan paa en med Oplysning og Faderlighed betraadt Bane, men at man ikke af ham maa formasteligt vente voldsomme politiske Omvæltninger eller ultraliberale Forholdsregler; til Slutning frabeder han sig paa det Venligste for Fremtiden alle usædvanlige Festligheder, som skadelig for Borgernes baade Tid og Penge. Vi faae nu see hvorvidt denne Anmodning hjælper; det er ikke let at standse Sydboernes Begeistring naar den engang er vakt; de see nu engang Alle Italiens Frelse og eenhed i Pius, og gjøre ham til deres Idol; det gaaer saavidt med Raseriet efter Mindestegn af ham, at man næsten aldrig kan faae fat paa en Scudo med denne Paves Brystbillede, fordi alle saadanne Penge, saasnart de komme ud af Mynten, optages og betales tredobbelt af Enthusiasterne, der gjemme paa dem som Medallier. Den hellige Fader kan ikke gaae ud af sit Palads til hvilkensomhelst Tid eller nok saa hemmeligt, uden at hans beundrere udsprede det, og omgive ham med Hyldninger, Jubelraab og Knæfald; man har havt Exempel at fornemme romerske Damer, naar de mødte Paven paa Veien foran Porto Pia, hvor han pleier at tage sin Eftermiddagspromenade, ere stegne ud af Vognen og have kastet sig ned paa den støvede Landevei for at kysse Pavens Fod. Dette kan være besværligt nok for ham, men han skulde have betænkt i Forveien, hvad Virkning det vilde gjøre naar en Pave opgav sin mystiske og statueagtigte Holdning for at træde indenfor Dagsbegivenhedernes hvirvlende Kreds. Thi nu er virkelig det Under skeet, som Goethe ønskede da han i Rom saa Paven i al hans skinnende Herlighed paa St. Peters eensomme Throne, men stum og kun bevægende sig hid og did med enkelte Gebærder: Christi Statholder paa Jorden har nu opladt sin gyldne Mund og talt til Folket og har talt om Frihed og Lys. Intet Under at Folket derved er bleven ør i Hovedet og at det er vanskeligt at bringe det til Besindelse igjen.

(Forts.)

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar