Reisebrev fra Paris i 1838 I

Concerter i Paris

[Den Constitutionelle No. 308/1838]

Der gives neppe nogen anden Stad i Verden, der tilbyder saamange Ressourcer for Aftenen, som Paris. Den Fremmede kommer dertil; den uhyre Vrimmel truer med at overvælde ham, blandt disse Myriader smiler ham intet bekjendt Ansigt imøde, han kan ikke flygte ind i Familielivets Asyler og varme sig ved den hjemlige Kamin. Naar han er træt af den hele Dag at løbe omkring paa Jagt efter Mærkværdigheder, længes han efter at hvile sin overmættede Sjæl i en selskabelig Aftens hyggelige Roe. Nu vel; hundrede klart oplyste Sale staar ham aabne, en mild Musik kalder ham derind, og glade, pyntede Mennesker omgive ham der. Gjennem Kunstens, gjennem Musikens Medium nærmer han sig lidt efter lidt denne fremmede Pariserverden; thi det er her, paa de offentlige Steder, han skal søge den, ikke i Husenes Indre. Dette offentlige Folkeliv, denne evige og uhindrede Brydning af Masserne, disse geniale Træk i det store Folkelegems Ansigt er noget virkeligt Nyt for den stille Nordoe. Familielivet er det samme overalt. Man kan ogsaa hjemme høre et Barn skrige, en Moder skjænde og en Thecirkel sladdre. Jeg taler naturligvis ikke her om de Riges og Fornemmes elegante Soireer, en Verden, hvortil kun faa Fremmede kunne skaffe sig Adgang.

Blandt Paris's offentlige Forlystelsessteder hævde naturligvis Theatrene den første Rang. Fra dem gaaer man ud, til dem kommer man altid tilbage; men i korte Mellemrum vide dog mange Nydelser at dukke op paa dette Modens Hav, og fængsle Opmærksomheden for en Stund. Og i denne Sommer var Raden kommen til Concerterne.

Det er ogsaa unægteligt at de varme, tunge Sommeraftener inbyde til slige luftige Rum, hvor Springvandet pladske, Blomster dufte og skjønne Harmonier forfriske Luften med deres usynlige Vinger. Her er det ingen Anstrængelse ved Nydelsen; man kan frit vugge sig i dette dolce farniente, som den lune Sommer giver Hang til. Tre af Musik-Conservatoriets dueligste Medlemmer indsaae dette; de traadte ud af Operaens langsomme, men sikkre Vei, og brød sig selv en Sidebane, idet de vidste i rette Tid at gribe sit Lod i Modens Lykkehjul. Saaledes opstod de tre Etablissementer, som for Tiden gjøre Furore i Paris, og som udentvivl vil bestaae længe nok til at sikre deres Entrepreneurer en glimrende Formue.

Det ældste af disse er Concerts St. Honoré,* som har sit Navn af Gaden, hvori Localet er beliggende. I en stor, forholdsvis simpelt decoreret, med Springvande afkjølet Sal, dirigerer Hr. Valentino her et Orchester af 80 Musici. Et talrigt men udvalgt Publikum af Musikelskere og Kjendere forsamles her hver Aften for at glædes ved den meest correcte og grandiose Udførelse af Beethovens og Mozarts lærde Symphonier. Thi Hr. Valentino har havt Dristighed nok til sætte sig i Opposition mod Døgnsmagens Qvadrille og Galoppade-Musik, ved at lade de gamle Mesteres dybe Toner gjennembæve Nutidens larmende og lette Dandsemelodier, og saaledes bevirke en Reaction. Og, hvad enten det nu er Nyhedens Pirren, eller denne lærde Musiks virkelige Værd, der gjør det – Hr. Valentino har næsten [...]eret i sin Plan. Det bliver nu Mode at være begeistret for Beethoven; den meest flygtige Pariserdandy kan sidde hele Timer som aldeles tabt i slige Symphonier, for til Slutning at kunne give sit Bifald tilkjende med denne sagte og betænksomme Applaus, som røber en Kjender og som her just er paa sit rette Sted.

Dette kan nu være godt nok. Men jeg er formeget Lægmad i Musiken til rigtigt at kunne appreciere det, og maa ærligt tilstaae, at jeg ved at gaae fra Valentinos Concerter til Musards,** havde samme Følelser som naar man kommer fra en mørk gothisk Kirke ud i den frie grøbbe Natur, hvor Solen skinner og Fugle synge.

Denne Musard, Entrepreneuren for Concerterne af samme Navn, er en forunderlig Mand. Midaldrende, med et æddikesuurt, forstenet Ansigt, tilsynelatende ligegyldig for Alt, veed han dog at lempe sig efter enhver af Parisernes Griller, at bemægtige sig Alt hvad Paris frembringer af Mode og Luxus, og saaledes ved at smigre for Publikum, uformærkt beherske det med den lille Stok hvormed an slaaer Takt i sit Orchester. I Rue Neuve-Vivienne kan man hver Aften bemærke en Trængsel af Vogne og Fodgjængere udenfor det smukke Portal, som fører ind til Concerts Musard. Adgangsprisen er meget billig (1 Franc), men dette forhindrer ikke den elegante Verden fra at mødes der. Naar man træder ind ad den, med rige og tunge Forhæng bedækkede Indgangsdør, blendes man næsten af det Lys og den Pragt, som hersker i dette feeagtige Rum. Dette er et af de Steder, hvor man føleligst kan mærke, man er i Paris, Centralpunktet for Europas Luxus og Forfinelse. Den uhyre Sal er efter den nu herskende Mode decoreret a la Renaissance. Stærke, brogede Freskomalerier bedække Loftet og den øverste Deel af Væggene. Nedentil ere disse beklædte med hele runde Porte af Speilglas, omtrent som i det berømte Galerie des Glaces i Versailles. Rige, mørkerøde Draperier beskygge disse Kjæmpespeile. I Midten hæver sig en Estrade for det 90 Mand stærke Orchester. Alt dette er overgydt med den Ødselhed af Klarhed og Glands, som alene Gaslyset kan frembringe. Men nu kommer endnu det Bedste. Gjennem en prægtig Colonnade seer man ud til en aaben, luftig Have, med Aleer af blomstrende Orangetræer og Laurbærroser. Den mørkeblaa lette Aftenhimmel hvælver sig her med sine kjølige Dufte over den brogede Vrimmel, medens uhyre Bronzekandelabrer sælsomt belyse de dunkle Orangetræer. I Baggrunden er en Terrasse, hvor fire Springvand glimre og risle i Blomsterkurve. Mellem hver af disse snoer sig en Slange af Bronze, som langs hele Terrassen udspyer en Rad af Gasflammer. Muren ved Enden af Haven er atter beklædt med Speile, og i disse gjentager sig den hele underfulde Scene i det Uendelige. Det prægtigste Kaffehuus i Paris tilbyder ved Siden af alle Slags Forfriskninger. Det er udsmykket i halv gothisk Stiil, og en Række af Glasmalerier udbreder et sært Farveskjær ober Marmorbordene og de moderne Gjæster.

Saaledes er det Locale, hvor Hr. Musard giver sine Concerter. Og man maae tilstaae, at Musikpræstationerne svare dertil. Her maa man vel ikke vente sig en streng Gjennemførelse af visse Systemer, eller Anlæg paa at forbedre Tilhørernes Smag, men et gjøglende, tordnende, klagende, leende Potpourri i Toner af hele Paris's Liv. Hr. Musard forstaaer til Fuldkommenhed den Kunst at overføre Dagens Begivenheder og Tendentser i sine Qvadriller og Galoppader. Man kommer i hans Concerter forat lade sig overstrømme af det samme brusende Hav, hvori man daglig færdes, kun nu med blødere, varmere, mere lutrede Bølger. Sine Halvfemsindstyve forskjellige Organer veed han at faae til at samstemme, og hver efter sin Art udtale hans Idee. Et Instrument manger her: den menneskelige Stemme. Men dette Savn bliver afhjulpet paa en original Maade. Alle de Arier, hvormed den berømte Tenor Duprez henrykker Publikum i den store Opera, blive her gjentagne Trille for Trille paa «Cornet de piston» af Hr. Forestier. Disse Toner svæve gjennem Salen, klokkerene og besjælede som den levende Sang, men uden Ord, og med et mystisk Udtryk, som om man kunde tænke sig en Stum synge. Det er nu blevet Mode i Paris at efterligne Middelalderen i Meubler, i Klæder, i Huse. Dette greb Musard, og man fik strax i hans Concerter et Nummer, kaldet «Erindringer fra Middelalderen». Man hørte Tourneringens vilde og ridderlige Larm, Troubadourernes Elskovssange og den hemmelige Rets Piinsler, Klokkerne kaldte til Vesper, og inde i Kirkens dunkle Gange lød Præsternes Messe over de Andægtige. – Dronningen af Englands Kroningstid celebrerede Musard med en Qvadrille, som han kaldte Victoria. Motivet til den var taget af «God save the King», men de yndigste og lettese Dandsemelodier boltrede sig paa denne stolte Sangs Grundlag.

Jeg erindrer at jeg tilbragte min sidste Aften i Paris hos Musard.*** Det var en deilig, mild Augustaften, med denne poetiske Klarhed, som den tidlige Høst alene eier. Aldrig havde Orangeblomsterne duftet sydligere, aldrig de gratieuse elegantklædte Pariserinder svævet mig lettere forbi. Jeg var veemodig stemt, næsten som jeg skulde forlade et Hjem. Og disse vare jo ogsaa de sidste Timer af de mærkværdigste Dage i mit Liv. Jeg satte mig alene i en Krog paa Terrassen, og saae igjennem det i Gaslyset blinkende Springvand, som gjennem et Slør af Diamanter, paa den nedenfor bølgende Mængde. Jeg tog i mit stille Sind Afsked med dem Alle. Pludselig ophørte den livlige Talen og Mumlen i Forsamlingen, Hr. Musard steg fort og alvorlig op paa sin Throne, og gav Signalet til et Nummer: «Echo paa Jagten». Medens det egentlige Orchester med raske og stærke Jægermarscher førte os gjennem den grønne Skov, svarede et fjernt Chor af Valdhorn fra et skjult Galerie som Echo. Disse vilde, eensomme Toner fra den dybe Skovnatur gjorde et underlig Indtryk da de forvildede sig did i den elegante Parisersalon. Men mig forekom det at hviske om Afskedens Savn og Længselen efter Hjemmet. Ovenpaa dette Stykke skulde man have en larmende Qvadrille; men jeg vilde medtage denne milde Stemning, og medens Alle endnu aandeløse lyttede efetr Echoets sidste Hendøen, forlod jeg Salen og Concerts Musard for stedse.

Ved den tredie af disse Indretninger gaaer det endnu «tiefer ind Lens». Concerterne i den tyrkiske Have paa Boulevard du Temple nærme sig næsten til Folkeforlystelser.**** Orchestret, der anføres af Hr. Jullien, en ganske ung Mand, befinder sig i en orientalsk Kiosk i Midten av Haven. Der bruges alle Midler for at skaffe Musiken Indgang hos Publikum. Skud, Trommer, Torden og Lynild, Illuminationer accompagnere de strygende Fanfarer. Det Hele er ellers arrangeret med megen Kunst og gjør den tilsigtede Virkning. Tilhørerne sidde deels paa et Amphitheater i Baggrunden af Haven, deels rundt omkring ved Borde i smaa Løvhytter, hvor der beværtes med Iis og Punsch. Da Haven kun er adskilt fra den offentlige Gade ved en ganske lav Muur, har hele Boulevardens Pøbel Concerten gratis. Man finder ogsaa gratis paa den bestemte Tid om Aftenen det hele Rum foran Jardin Turc propfuldt af disse pjaltede Gjæster, som staae ganske rolige og høre paa Musiken, medens det Huus, hvorfra [Giuseppe Marco] Fieschis Maskine gjorde sin Explosion, alvorligt seer paa dem fra den anden Side af Gaden.

Saaledes ere Valentinos og Julliens Concerter de to Yderpunkter, medens det store Publikum følger Regjeringens Exempel, og holder sig til juste milieu.

A. M.


Noter

Av Munchs reisedagbøker (Nasjonalbiblioteket MS fol. 1560 D1) fremgår det at han var en hyppig gjest ved Paris' konserter. Av reisedagboken fra bryllupsreisen i 1846 (ibid. D2), får vi dessuten vite at han vendte tilbake til Concerts Musard.

* Munch besøkte ifølge reisedagboken Concerts St. Honoré første gang i slutten av juni. Etablissementet, påpeker han, «kommer ikke op mod Musards».

** Ifølge reisedagboken besøkte Munch Concerts Musard første gang 19.6: «Concert Musard. Et prægtigt Locale, hvor Gaslyset ret udvikler sin feeagtige Klarhed. Et Orchester af 80 Musikantere».

*** Reisedagboken inneholder denne dagen (19.8) følgende: «Concert Musard. Proppfuldt. Violinspilleren Remy. Mesterligt. Et Jagtstykke.»

**** Reisedagboken (22.5) fremstiller Jardin Turc slik: «Skjøndt temmeligt kjøligt, var denne Have dog overordentlig deilig om Aftenen, oplyst ved Gas. De ranke lysegrønne Træer saa fremmedagtige, tropiske ud i den nye Belysning. Bosquetter med Næsler rundtom. I Midten en tyrkisk Pavillon [...] besat med et godt Orchester. Blomster og Vandspring omgive dem».

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar