En Vetturinreise. II.

[Del 2/2]


Thi det kommer under saadanne Hændelsens Sammenkoblinger af vildtfremmede Personligheder mest an paa at gaae i sig selv, og tænke paa at man udentvivl opvækker den samme ubehagelige Stemning hos Ens ufrivillige Nabo, som man selv har mod ham, at man udentvivl forekommer ham fuldt saa kjedelig, indesluttet og treven som man troer ham at være. Fordommens Skal er haard at gjennembryde, isærdeleshed den mod reisende Englænderes Kjedsomhed og Vrangvillighed, men det er dog altid et Forsøg værd; det kunde dog hænde man indenfor Skallet fandt et tænkende Øie, et følende Hjerte, hvor man ventede at støde paa en Steenblok. Bragt paa disse Tanker ved den uhyggelige Taushed, den iiskolde Stemning der uagtet den stigende Julisols Gløden herskede i det Indre af vor lille Læderkasse, som langsom krøb hen ad Campagnens støvede Landevei, tog vi os i Fortvivlensen paa med al Varsomhed, at aabne en lille Bresche i den dobbelte Forskandsning af Stivhed og Umeddelsomhed, hvormed vore Englændere syntes at have omgivet sig. Til dette vanskelige Foretagende havde vi Tid nok, ja hele Dagen for os, uden derved at maatte tabe Noget i andre Reise-Iagttagelser, eftersom den Egn vi denne første Dagsreise passerede gjennem, den romerske Campagna, især paa denne nordlige Side af Rom er saa eensformig og steppeagtig, at man, ved hvert Qvarteer at stikke Hovedet ud af Vognen, kunde troe altid at befinde sig paa samme Sted – overalt de samme guulbrune, nu i Solbranden afsvedne Græsmarker i Bølgeform, hist og her betegnede med eensomme Taarne, antike Muurværker og usselt sammenhobede Hyrdehytter. Det grandiose Eensomhedens, Vildhedens og Forgangenhedens Præg, som hviler over disse uhyre Strækninger og danner et saa passende Belte om Verdensruinernes Stad, er man bedst stemt til at optage i sig og fatte, naar man nærmer sig Rom, ikke naar man forlader det; man længes da kun efter blidere, mere beboede Egne for snarest muligt at faae nye Indtryk, der kunne adsprede Savnets tunge Skyer og bryde den Tryllekreds hvormed Rom omslutter Alle, der vil eller maa forlade det. Enhver Beskjæftigelse, der kunde bringe os, ikke til at glemme, men til at komme vel igjennem dette Eensomhedens og den triste Afskedserindrings vidtudstrakte Hav, uden at synke ned i dets mørke Tankedybder, var os saaledes velkommen, og vi gav os derfor ivrigere ifærd med Gjennembrydningen af den engelske Stivhed, end det under mere oplivende Naturomgivelser nogensinde vilde faldet os ind at uleilige os med.Og det holdt haardt at komme nogen Vei i den anslagne Retning; de almindelige Begyndelsesforsøg til en Samtale, paa det Uvisse henkastede Bemærkninger om Egnen, om den trykkende Hede, om Kjørselens Langsomhed osv., faldt paa stenig Grund og bar ingen Frugt, det engelske Par havde allerede faaet hver sin Bog op; og holdt den uafladelig for Øinene, uvist om for virkeligt at læse deri eller forat bruge den som et Skjærmbræt. Men vi gav os ikke tabt, vor Taalmodighed var nu saa udholdende som deres Stivsind. Vi havde først tiltalt dem paa Fransk, da vi ikke vare den engelske Udtale ganske mægtig og ikke vilde støde deres stolte britiske Øre med Forvanskning af deres brede Øesprog. Deres Taushed kunde altsaa endnu udtydes af at de maaskee ikke forstode Fransk, hvilket ikke er usædvanligt hos Englænderne, der fordre og som oftest virkelig erholde det Privilegium at Alt hvad der omgiver dem i fremmede Lande, skal rette sig efter engelske Former, følgelig ogsaa efter deres Sprog. Men da nu de Exemplarer af John Bulls Mægtighed, vi havde ved Siden af os, engang har afveget saa uhyre langt fra britiske reisesædvaner, som fra egen Eqvipage eller flyvende Extrapost til Vetturin-Sneglehuset, saa troede vi os ogsaa berettigede til at antage dem tilgjængelig i andre Sprog, end just deres Modersmaal. Vi forsøgte da med Italiens, som det Lands Sprog i hvilket vi befandt os, og havde da den Satisfaction, at Bøgerne sænkedes lidt nedenfor Øinene, hvis tomme Stirren gik noget over i et spørgende Udtryk, men intet Svar kom endnu over Parrets sammenknebne Læber. Vi pustede saa til den ulmende Underholdningsglød ved at berøre vore fælles reiseinteresser, Vetturinens og hans Hestes Egenskaber, det første Hvilesteds Afstand, den fjærne Udsigt til nogensinde at naae det under saadan Pasgang, osv., – og nu lykkedes det os virkelig at lokke nogle halv italienske, halv engelske Ord frem, vel kun endnu lakoniske Bekræftelses eller Benægtelsesparticler, men Seglet for Munden var dog brudt, og lidt efter lidt fik vi dog Noget istand, der maaskee af Velvillige kunde kaldes en Conversation, skjøndt en meget ufuldkommen, da den maatte bryde sig Vei gjennem mægtige Dæmninger: et fremmed Sprog og engelsk Tilbageholdenhed. Tilsidst bragte vi det endog saavidt, at den stive engelske Mistreß (thi Lady var hun vel ikke) af sig selv henvedte et Spørgsmaal til os, det samme Spørgsmaal som vi før havde faaet af vore Naboer i Diligencer og Jernbanevogne: det nemlig, om hvad det var for et underligt Sprog vi talte sammen indbyrdes. Thi man kan være temmelig sikker paa, at vort kjære Modersmaal for de Fleste man træffer paa i Udlandet er en tom Lyd, som de ikke veed at henføre til noget af de dem bekjendte Sprog, skjøndt Engelskmænd og Tydskere dog ofte deraf opfange enkelte med deres eget beslægtede Ord; hvilket endnu mere bringer dem i Vildrede, og opvækker deres Nysgjerrighed.Vor Englænderinde havde ogsaa bidt paa denne Nysgjerrighedskrog, og nu var Spillet vundet og Marken aabnet for den trange Udvexling af Ideer som begge Parters knappe Ordforraad i det Italienske kun nogenlunde vilde tillade. Til Løn for vor Udholdenhed, for ikke at sige Paatrængenhed opdagede vi nu det var mennesker og ikke blot i gule Støvkapper og grønne Slør indhyllede som Træstænger vi havde at gjøre med. Samtalen bevægede sig endnu i den almindeligste og ubestemteste Sphære, langt udenom den egentlige Individualitet, men Alt maa jo have sin Tid, sine Grader, og foran os laae der jo rundelig Tid nok til at stige i hinandens Fortrolighed, om muligt. Under saadanne Bestræbelser, paa Menneskekundskabens Feldt var Formiddagstimerne imidlertid gaaede ganske taaleligt hen, og vi begyndte allerede at forsones med vort Reiseselskab, og satte ny Tiltro til vore fem skjønne Dage, da Vognen ved Middagstid holdt udenfor det Værtshuus, hvor der skulde hviles og tages Pranzo (et let Maaltid, der indtages om Formiddagem, i Forventning om den solidere Cæna). Dette eensomme Herberge, Sette Vene [=Settevene] kaldet, havde en trist Beliggenhed i en øde og vild Egn, netop paa Grændsen af Campagna di Romas udstrakte Sletteland og de begyndende Bjerge. Rundt omkring i den golde Egn melle de stenede Høie og side Sumpe, hvorover den vældige Middagssol just brændte med fortærende Kraft og deraf udviklede giftige Dampe, var ingen anden menneskelig Bolig at opdage end Locandaens store, skumle Bygning, der med dens grønskimlede Vægge og sorte Hvælvinger, hvori lasede, mistænkelige Folk sad om lange Borde og drak Vin, frembød et meget røveragtigt Udseende. Mylady, som vi kaldte hende, blev mægtigt paavirket af denne særdeles passende Skueplads for et italiensk Røvereventyr, hvorom man hører og læser saa meget, men aldrig selv oplever Noget. Med en halv længselsfuld halv angstfuld Skjælven klyngede hun sig til sin ubevægelige Ægteherres Arm.Hendes kun altfor synlige Bevægelse var til stor Morskab for det femte Medlem af vort Reiseselskab, en ung, ganske tækkelig Italienerinde af Middelclassen, der havde sin Plads ved Siden af Vetturinen uden paa Vognen, og derfor først nu var blevet bemærket af os. Hun var ligesaa snaksom og aabenhjertig som Englænderne vare ordknappe og reserverede; i et Øieblik fik vi i hendes velklingende Sprog at vide, at hun var en Sarta (Sypige, Modekunsterinde) fra Florents, som nu vendte tilbage til sin Fødeby, efter forgjæves at have søgt sin Lykke i Rom, hvilken hellige Stad hun i sin retfærdige Indignation over dens Indvaaneres liden Paaskjønnelse av hendes Fortjenester beærede med ikke altfor hellige Tilnavne. Hun lod ellers til at staae paa en god Fod med Vetturinen, og spiste med ham nede i Kjøkkenet, medens vi Indesiddere bleve viste op i det store, nøgne, kjølige Rum de kaldte Salen, hvor en taalelig Pranzo stod beredt. Baade Spisetiden og den paafølgende to Timers Siesta forløb i uforstyrret Rolighed, uden at vi mærkede noget til de frygtede Røvere, uagtet Mylady hver Gang en Dør gik op eller hun hørte Staldknægterne og Folket nedenunder høirøstet trættes, altid saae ud til at troe, at nu vilde Overrfaldet skee. Hun blev først ganske rolig og tryg da vi atter havde taget Plads i Vognen, og dog var hun jo der igrunden slet ikke sikkrere end i Huset, tvertimod – skulde Røverne komme, maatte det vel, efter alle Regler for saadanne Historier være paa Landeveien og ikke i Huset. Men uden at bekymre sig derom fik Englænderne igjen deres Bøger op, vi hvilede os efter den møisomme italienske Conversation ved Bordet, vedat tale indbyrdes i vort underlige Sprog, Sarta opstemmede ude paa Kudskesædet med skarp Røst en lystig Folkesang, hvis skraldende Triller steg op mod den klare Himmel, og Vetturinen skjændte høit paa sine smaae Heste, der langsomt drog os ind blandt de grønne Bjerge henimod Leveto [sic] Castellana, vort Natteqvarteer.(Fortsættes).

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar