Digte og Fortællinger

[Illustreret Nyhedsblad nr. 51, 23.12.1854]

Paa Tønsbergs Forlag er udkommet Digte og Fortællinger, ældre og nyere, af A. Munch, 20 1/4 Ark i 8vo. Priis 1 Spd. I denne smukt udstyrede Bog har Forfatteren samlet Arbeider lige fra sin første Digtertid indtil nu. Samlingen omfatter saaledes et Tidsrum af 20 Aar; den indeholder alle hans særskilt trykte Arbeider, der ere udkomne tidligere end «Billeder fra Nord og Syd» og «Digte, gamle og nye», med undtagelse af «Sangerinden» og Dramaet «Kong Sverres Ungdom». Bogen er inddelt i tvende store Afsnit, af hvilke det ene fører Overskriften «Ungdomsdigte», det andet «Efteraarsdigte», hvilken sidste Benævnelse Digteren har givet det fordi «Digtene skrive sig fra den Livs- og Sindsalder, hvori den egentlige lyriske Kilde for ham ikke flyder saa let og umiddelbart, som i yngre og varmere Dage.» Ungdomsdigtene ere fordetmeste et nyt Optryk af den i 1836 udkomne, forlængst udsolgte Samling «Ephemerer»; dog ere de længste Stykker udeladte. Derpaa følger fem større Digtninger, nemlig «Donna Clara» (hvis tragiske Slutning Digteren har forandret, saaledes at Fernando frelses), «Borgruinen, et Reiseeventyr», «Den Eensomme, en Sjælehistorie» og «To Billeder fra Italien» (hvilke slutte sig til Skildringerne fra hiint Skjønhedens Land i Forfatterens «Nord og Syd») og «En Nytaars-Legende». Det sidste Afsnit samler nogle Bidrag af det Lyrisk-Episke, som Digteren i den sidste Tid «leilighedsviis har skrevet». Heriblandt optage de vakre Digte til Lithographierne af Tidemands «norske Bondeliv» første og største Plads. Samlingen ender med «Hellig Olafs Seier», et hidtil utrykt episk Digt i sex Sange, hvori Digteren tilslutning opfordrer til at gjenopreise Throndhjems Domkirke, som et værdigt Minde for Norges Skydshelgen. Munch har forudskikket Bogen nogle Forord, der indeholde en Redegjørelse for hans Digterudvikling eller det Slags Bidrag til en – om jeg saa maa sige – aandelig Autobiographi, som desværre ere saa sjeldne i vor Tid, da Fortaler ansees for lige saa overflødige, som de for nogle Menneskealdre siden ansaaes for uomgjængelig nødvendige. Forlæggeren har prydet Bogen med et af K. Bergslien tegnet og hos Bærentzen smukt udført Portræt af Forfatteren.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar