Pius den Niende, del 2

Pius den Niende.

II

[Den norske Rigstidende nr. 312, 30.12.1847]
 
Jeg maa dog bekjende, at jeg kom til Rom med forudfattet Mistillid og Uvillie mod den nye Liberalisme paa Pavestolen. Det ærgrede og ængstede mig at nu heller ikke her engang skulde findes noget Fristed mere for dem, der søgte Hvilens og Mindets Fred, at man ogsaa hid skulde forfølges af vor moderne Civilisations Huulheder og banale, materialistiske Udjævningsforsøg. Vilde jeg end bekjæmpe min Egoisme og erkjende hvad Sandt var, at det romerske Folk havde storlig Trang og Ret til at aabne nye Baner for sit materielle og politiske Velvære, uden derved at burde bekymre sig om nogle sentimentale Reisendes Illusioner forstyrredes; saa troede jeg dog endnu at denne Nyhedsbevægelse burde været udgaaet fra en friskere Kilde end Pavevældet, dette tomme Hylster af en længst bortveget Kraft og Storhed, der endnu i sit blotte Begreb maatte være en friere Stats- og Aandsudviklings modsatte Pol. Det forekom mig at intet Godt matte kunne udgaae af denne unaturlige Indpodning af Liv paa Død, af Lys paa Mørke; jeg vilde at Christi Efterfølger, før han begyndte paa denne, som mig syntes, umulige Operation, skulde have betænkt sin Herre og Mesters Ord: Du skal ikke hælde ny Viin paa gamle Læderflasker, thi da vil Flaskerne sprænges og Vinen spildes. Denne Følelse vedligeholdt sig ogsaa hos mig da jeg første Gang saa Paven Ansigt til Ansigt ved en stor Ceremonie i St. Peterskirken. Denne stive Mumieskikkelse, der bares omkring paa rødklædte Drabanters Skuldre, indhyllet i hvide lange Klæder, overskygget af Vifter, kronet med Ypperstepræstens Tiara, Øienene halvlukkede, Ansigtstrækkene ubevægelige og forstenede, det eneste Livstegn en af og til gjentagen, eensformig Bevægelse af den høire Haand med tre udstrakte Fingre (Velsignelsen) – var dette Spøgelse Reformatoren, var dette de friere Ideers Befordrer, var dette Italiens Gjenføder? Var det fra hiin høie Throne, hvorpaa Klerkeskaren satte sin Popants, og nu ringede for ham med Sølvklokker, nu løftede hans Kaabe op paa den ene Side og røgede derunder, nu paa den anden og røgede derunder, nu gav ham et tændt Voxlys i Haanden og tog det bort igjen, nu tog Huen af hans Hoved og satte den paa ham igjen, ny kyssede ham paa Knæet, nu paa Foden – var det derfra at de nye Tiders Lys skulde udgaae over Rom, over Italien, over Verdden? Ak, det Hele syntes mig en sørgelig Latterlighed, en bitter Ironie paa den Civilisationens Seier, der skulde vindes med saadanne Fagter. Men jeg betænkte ikke at disse Fagter, der forekom mig saa besynderlige, fordi jeg ikke forstod dem, havde enhver sin symbolske Betydning i Religionens Ritus; jeg betænkte ikke, at den Gestalt jeg her saa paa Bærestolen og Pavethronen, ikke var Mennesket, ikke Tidsfyrsten Pius den Niende, men Katholicismens legemliggjorte Abstraction og Symbol, der i de hellige Functioner maa vise sig i Traditionens Form. Derfor burde jeg heller ikke søgt Individets Udtryk i denne stereotype Pavemaske, hvis strenge Ubevægelighed dens nuværende Bærer under den hele lange Ceremonie kun et eneste Øieblik aflagde. Det var da han, efterat være steget ned af Thronen og langsomt at have vandret over det lange Chorgulv, medens hans uhyre Kaabe af sex Præster bares udspredt omkring ham, med blottet Hoved knælede ved den Bedestol, der var stillet foran Høialtret. I dette Moment taug Præsternes eensformige Mumlen, forstummede Kastraternes skjærende Sang, og ophørte enhver Bevægelse hos den talrige menneskemængde, der bølgede gjennem Kirkens uhyre Rum, saa at selv den svageste Gjenlyd døde under dens sonore Hvælvinger. I denne dybeste Stilhed, der hvor en stor Folkemasse er samlet har noget saa Gribende ved sig og vidner om en Alle paa engang beherskende Stemning eller Tanke, laae Pius den Niende hensjunken i stille Bøn for Alle. Og da han i Bønnen hævede sit Aasyn mod det Høie, var den stive Ceremoniemaske veget derfra, dets Udtryk var bævende af indre Varme og Andagt, og bar et utvivlsomt Præg af den store Gjerning, der i dette Øieblik opfyldte hans Sjæl, Bøn for hans aabnede Folkesags Fremme, for hans store Kjærlighedsværks Fremgang, for Italiens Gjenoplivelse. Der laae en forudanet Seier og en fast Overbeviisning i dette bedende Aasyn, som uimodstaaeligt meddelte sig til Alle der saae det, og for et Øieblik ogsaa bragte mig til at troe. Dog denne Stemning var snart brudt, Pavens Ansigt antog snart igjen sin forrige stive Form, da han gik tilbage til Thronen for der at fortsætte sin chinesiske Pagoderolle. Det gamle Væsen begyndte paany med fordoblet Mumlen, og Syngen og Knixen, og Svingen af Røgelseskar, og Processioner hid og did; Kirkens Hvælvinger surrede af alskens forvirrede Lyd af de høitsnakkende Folkeslag fra alle Verdens Hjørner, der promenerede frem og tilbage under dem, Lommetyvene øvede deres Haandverk – fortumlet skyndte jeg mig ud af det, som mig syntes, profanerede Tempel; udenfor paa den gigantiske Trappe faldt jeg i Kløerne paa Betlernes graadige Hær – nedstemt ilede jeg hjem gjennem de smudsige Gader, fristet til mange Gange at udraabe med Harme og Sorg: Er dette det nye Rom og skal herfra Oplysningen og reformværket udgaae?

Men alt eftersom Dagerne gik hen i Rom og jeg vænnede mig til Livet der, vænnede mig til at observere det egentlige Romerfolks offentlige Færd, ikke blot hiint sammenstimlede meest af Fremmede bestaaende Nysgjærrighedspublicum ved de store kirkelige Festligheder; eftersom jeg siden kom til at iagttage Pius den Niendes Ord og Handlinger nærved, betragte ham i hans Folks, ikke i hans Cleresies Midte, lærte jeg efterhaanden at forstaae Vexelvirkningen mellem ham og dette Folk, lærte jeg at erkjende, at den hele ved ham ikke saameget vakre som ledede Bevægelse var virkeligere, var dybere, var mere fremtidsrig, end jeg i Førstningen havde troet muligt – Jo mere jeg Dag for Dag blev optagen i den egne Verden som Rom danner for sig selv, des mere voxede min Tillid til dette miskjendte romerske Folk, et man ret betragtet, snarere burde beundre end foragte fordi det uagtet saamange Nedværdigelser, trods saa utroligt slette sociale og politiske Forhold gjennem mange Aarhundreder, dog har kunnet bevare saameget af sin gamle Kraft og Adel, som endnu er Tilfældet. Man behøver blot at komme fra de øvrige italienske Stater, ligemeget sydfra eller nordfra, til Rom, og man vil strax mærke den uhyre Forskjel mellem Kjernen af denne Stads Befolkning og Neapels eller Mailands f. Ex. Og dette ikke blot i det Ydres Skjønhed, i Physiognomiernes antike Ædelhed, Bevægelsernes Anstand og Ynde, Sprogets sonore Reenhed; man kan ogsaa, hvis man vil, snart komme til Erfaring om at dette indtagende Ydre ikke blot er et huult Skal, ikke blot en levnet Fernis fra bedre Dage over et ormstukket og livsforladt Indre, men at der virkelig endnu er en sund Kjerne deri, som man troede udtørret, ja, at denne forsømte Fortidslevning af et Folk maaskee har mere uforfalsket Livsformue i sig, end mangt et andet overcultiveret Nyhedssamfund. Hos den romerske Almue er der en forunderlig Blanding af Lidenskabelighed og Indolentse, af barnlig Naivetet og moderne Takt, af Uvidenhed og medfødt Skjønhedssands og Sluhed, af sydlig Iver og Inertie, af lovløs Selvtægt og stor Ordensfølelse; det er saaledes en Kjendsgjerning, at medens Knivstik og blodige Scener høre til Dagens Skik ved private Sammentræf og ved Lidenskabernes Conflict, hersker der ved offentlige Sammenkomster og ved store, livfulde Folkeforlystelser eller Fester den skjønneste Orden og Sømmelighed, den sikkreste Urbanitet midt under den høieste Lystighed, og det uagtet saagodtsom intet Politie eller Militairopsyn findes, men Folket er sin egen Vogter. Man skulde troe det er Bevidstheden om dets historiske Værdighed, der paalægger det udannede romerske Folk denne Tøile, selv i dets Saturnalier; den samme Værdighed, hvori den simpleste Bottegha eller Haandværker drapperer sig, naar han tilbageviser den Fremmedes Mistankesyttring om Prelleri med et uendelig stolt: «Jo son o [sic] Romano.» Af alle disse forskjellige Egenskaber hos sit Folk har nu den nye Pave vidst paa den klogeste Maade at benytte sig til sit sociale og politiske Reformationsværks Fremme. Med den ene Haand har han aabnet Porten for Lys og Frihed og givet sit Folk en Impuls fremad, med den anden holder han det forsigtigt tilbage, og leder og styrer Bevægelsen inden Fredens og den besindige Fremgangs rette Skranker. Det blev mig snart mærkeligt, hvorledes han stykkeviis tildeler Folket sine Gaver, og gjør den ene Indrømmelse eller Nyhedsindstiftelse efter den anden til Trin for Romernes gradvis Opstigen til Folkebevidsthed. Han vidste altid at holde dem i Aande ved et eller andet Circulaire eller Motu-proprio om en Forbedring i Statsforvaltningens mange Brøst, en eller anden mindre Institution, indtil han endelig kom til en Hovedforandring. Og mærkede han undertiden at hans Folk i dets letfængelige sydlige Indbildningskraft foregreb Fremtiden og gav hans Foranstaltninger en videre Betydning end dermed for Øieblikket var tilsigtet, saa havde han altid paa rede Haand en Formaning eller et Edict af conservativ Tendents, der virkede som et kjølende Pulver paa Exaltationen, og erindrede Publicum om, at Alting endnu afhang af Herskerens gode Villie. Imidlertid søgte han ved idelig at færdes mellem Folket at udjævne den Kløft der forhen havde bestaaet mellem det og Kirkefyrsten, han vænnede dem til udenfor Kirkeceremonierne at betragte ham som et Menneske og ikke som et over menneskelige Følelser ophøiet Helgenbillede. Jeg troer jeg før engang har omtalt hvorledes han i Kirken Andrea della Valle uventet i den bekjendte Pater Venturas Sted traadte op for den forsamlede Mængde, oplod den i saa mange Aarhundreder tause pavelige Mund, og selv talte bevægelige, formanende, faderlige Ord til den i Taarer svømmende Menighed. Siden øvede han oftere paa lignende Maade sin blide og intrængende Veltalenhed i andre Kirker eller Forsamlingssteder, ja endog under aaben Himmel til de tætte Folkeskarer. Det er ved saadanne Anledninger, eller ved de offentlige Audientser, som Paven hver Uge giver for Hvermand, eller paa hans næsten daglige Spadseregang udenfor Porta Pia, eller ved en af de populære Festligheder, der saa hyppigt gives til hans Ære, at man bør see Pius den Niende, hvis man i hans Træk vil søge et Billede af hans Mission. Isærdeleshed ved disse Folkefester, da hele Mængdens Jubel stiger ham imøde, lyser hans Ansigt af saadan Glæde, og Fasthed og Haab, at man ikke kan andet end troe paa dets Udtryk. Hiint evige Hang til Fester og Optog, der udgjør et saa eiendommeligt Træk i det romerske Folks Liv, har nemlig ogsaa bemægtiget sig det nye Reformvæsen, og af hvert Emancipationsedict, som Paven lader udgaae, af hvert nyt Skud, han indpoder paa den gamle Stamme, udspringer en Fest pludseligt som en tropisk Blomst, ved hvis glødende Farve og berusende Duft man i Øieblikket glæder sig, ubekymret overladende til Fremtiden om den skal sætte Frugt. 

En af disse extemporerede Festligheder vil jeg her nævne særskilt, baade som en Prøve paa dem alle, og fordi dens Anledning var en af de vigtigste. En Aften i April Maaned sad jeg i et for sin gode Viin bekjendt Trattoria i Nærheden af Fontana Trevis brusende Vande, sammen med en Deel danske og svenske Kunstnere. Pludselig bliver der i det yderste Værelse blandt de derværende Gjæster af den romerske Middelstand et almindeligt Opbrud, høie Skrig og Tummel hørtes oppe fra Gaden, Alle styrtede ud, selv Opvarterne og Kjøkkendrengene forlode deres Borde og deres Gryder for at følge Strømmen. Vi skyndte os efter, og paa vort Spørgsmaal om hvad der var paafærde fik vi kun forvirrede raab til svar, som «Evviva Pio Nono! Leve de Deputerede! Til Qvirinalet, til Qvirinalet!» Da fort strømmede den jublende Folkemasse, Mænd, Qvinder og Børn opad den steile Gade til Monte Cavallo, Pladsen foran Qvirinalet, vi med, uden endnu at være blevne klogere. Paa vort gjentagne Spørgsmaal svarede endelig en ung Romer, der med blussende Kinder, tindrende Øine og under jublende «Viva» foer os forbi: «Hvad, I vide ikke at den hellige Fader har givet en Constitution?» Og væk var den Exalterede. «Naa, det feilede kun», udbrød fortvivlet en dansk Kunstner i vort Følge, der havde tilbragt flere Aar i Rom, blot sværmende for dets Antiqviteter af alle Slags, selv for dets gamle Smuds, og saaledes havde sin stadige Ærgrelse af alt dette Nyhedsvæsen – «det feilede kun! en Constitution! Nu god Nat al Poesi og alt Kunstnernes Fristed i Rom!» – Constitution var det nu vel ikke der var givet, kunde heller ikke være det, den spøgede kuns i enkelte Exalteredes Hjerner, men det var dog en Spire dertil, eller Skygge deraf, alt eftersom man betragtede det, som Paven denne Aften havde indstiftet. Netop dette Aften, den 22de April, om jeg husker ret, havde hans Hellighed nemlig ganske uventet promulgeret Edictet om et Slags Provindsialstænder. Deputerede fra Hovedstaden og Provindserne, vel valgte af Paven, men dog foreslaaede af Communerne, skulde samentræde i Rom for offentligt at discutere Statens Anliggender og bringe Folkets Ønsker for Thronens Fod. Det er den samme Institution der ganske nylig under Navn af Consulta del Stato er bleven aabnet med saamegen Høitidelighed, og som vel for et andet Land vilde være af liden Betydenhed, men for den romerske Stat, hvis indre Anliggender hidtil uden Control overveiedes og forvaltedes af udenfor Folket staaende Prælater og uvidende Præster, bliver et uhyre Fremskridt for Folket til at kjende sig selv, sine Fornødenheder og billige Fordringer.

Fra den skjønne Plads foran Qvirinalet lyste os langt borte en Ildglands imøde. Et Tog af Patrioter med mange hundrede Fakler stode allerede opstillede i flere Rader foran Paladset, og midt imellem dem hævede Folketribunen Angelo Brunetti en stor hvid Fane, hvorpaa det hele lange Edict allrede fandtes malet med store Bogstaver, uagtet det først var offentliggjort for en Times Tid siden. Det blodrøde Skin fra de mange Fakler stred med det sølvklare Maanelys, der denne Aften med Sydens hele forunderlige Glands hvilede over den evige Stad, og i denne dobbelte Belysning tog Pladsens pittoreske Omgivelser af Paladser, Obelisker, colossale Statuer, Haveterrasser med ranke, mørke Cypresser bag, Alt belivet og bedækket og omgivet af en uoverseelig Folkemasse, sig høist phantastisk ud. Rummet var ligesom opfyldt af Ild, af Lys, af dunkle, som Lynet sig bevægende Skygger, af Jubelraab, af Musik, af vældige chorsjungne Hymnestropher, af utallige Menneskers brændende Tanker. Alt dette tilsammen havde en electrisk Vexelvirkning, og hævede Øieblikkets Stemning til Begeistringens Delirium. Tilsidst, da det varede noget længe inden Paven lod sig tilsyne, forenede alle Lyd sig til et eneste, tusindstemmigt Raab: «Santo Padre! Santo Padre!» Endelig kom den Feirede frem paa Altanen, modtaget af en uendelig Acclamation, medens i det samme foran Castor- og Polluxgruppen, der staaer ligeoverfor Pavens Loggia, antændes bengalsk Ild af rød og grøn Farve, hvis dæmoniske Skjær oplyste de antike Colossers herlige Former og Qvirinialets lage Façade, hvor den hellige Reformator netop stod paa Altanen og rakte sine Hænder høit mod den maaneklare Himmel, som om han vilde nedkalde den rene Glands deroppe over det gjøglende, vildt blussende Flammeskjær, der nu indhyllede ham og hans Folk. Uagtet hans Ansigt var mildt og Øie straalede, var der dog Noget i hans hele Udseende, der ligesom røbede en uvilkaarlig Tilbagebæven for de mægtige og vilde Kræfter, han selv havde sat i Bevægelse. Hans Stemme skjalv tydeligt, da han under den dybeste Stilhed begyndte at oplæse Velsignelsesformularen, men snart gjenvandt han sin Fasthed, og Slutningsordene usagde han med en Kraft og en Kjærlighed i Stemmen, der gjenlød i Alles Bryst, og han gjorde en Gestus, som om han vilde samle dem Alle til sit Hjerte. Folket sagde sit Amen med en Eedrægtighed, en Tillid og en Andagt, der maatte lyde ham som god Hjertegrund at bygge paa. Og da han trak sig tilbage, udslukkedes paa een Gang alle de kunstige Gjøglelys og røde Blus, og kun den rene Himmelglands straalede over Folkemassens Hoveder, da den roligt og i al Orden skildtes ad. Var det et Symbol paa at den Klarhed og Fred han havde nedbedet over sit Værk, virkelig til Slutning skal krone det og overvinde alle Vildfarelser og forførende Drømme? – Fremtiden vil vise det.

A. Munch.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar