Slekten Munch

Mit Slægtregister gaaer ei langt 
Med mange Navne op i Tiden,
Dets Blad vil blive kort og trangt 
Trods hele Heraldikens Viden.

- A. Munch (1867)

Andreas Munch tilhørte en slekt hvis medlemmer i løpet av 1800-tallet utmerket seg i litterær og kunstnerisk retning. Hans far var dikteren biskop Johan Storm Munch, hans grandonkel dikteren Edvard Storm; forfatterne Johan Storm Wang og Peter Munch Søegaard var hans fettere, likesom historikeren P. A. Munch. Han var fillenevø av maleren Jacob Munch (som igjen var bestefar til Fritz Thaulow) og selv filleonkel til Edvard Munch. Malerinnen Anna E. Munch var hans datter. Broren Johan Storm Munch var en produktiv religiøs forfatter. 

Slekten Munch nedstammer fra offiseren Søren Rasmussen Munch (†1748), som deltok i slaget ved Dynekilen i 1716, og som senere slo seg ned som handelsmann og traktør i Christiania. Han var født i Christiansand, og tok etternavnet etter sin stedfar. I sitt andre ekteskap var Søren Munch gift med Kirstine Røring (1709-1784), som var nedstammet fra flere gamle Christiania-familier. Som enke drev hun et velrennomert gjestgiveri i Thomsegården. Søren og Kirstine Munch hadde fem barn, blant dem Edvard Munch (1738-1793), som ble far til maleren Jacob Munch, og Peter Munch (1740-1802). Peter Munch ble gift med Christine Storm (1746-1825), Edvard Storms søster, og datter av sognepresten på Vågå. I 1776 etterfulgte han svigerfaren. Ti år senere ble han sogneprest til Land på Toten. Blant deres tilsammen tretten barn var Andreas Munchs far biskop Johan Storm Munch (1778-1832) og P. A. Munchs far stiftsprost Edvard Munch (1780-1847). En oversikt over morens slekt finnes i Delgobes samlinger i Riksarkivet.


 Andreas Munch hadde seks søsken (1.6.6.2-1.6.6.7 i S. W. Christiansen: Slekten Munch I, Porsgrunn 2001): Herman Storm Munch (1814-71), Peter Christian Storm Munch (1817-58), Edvard Munch (1819-41), Caroline Johanne Munch (1820-1909), Henriette Mathilde Christine Munch (1822-1901) og Johan Storm Munch (1827-1908). Kun P. Chr. Storm Munch og Joh. Storm Munch har etterslekt. Caroline Johanne stelte hus for sin bror Andreas Munch i Homansbyen etter hans første hustrus død.

Selv har Andreas Munch idag ingen etterkommere. Men han hadde tilsammen fem barn. Med sin første kone Charlotte Amalie Juul (1823-1850) sønnene Jacob (1850-1850) og Johan Charlot Storm (1850-1859). Med sin annen hustru Amalie Raben sønnen Christian Johannes (1872-1872), og døtrene Helga Marie Christiane (1868-1913) og Anna Elisabeth (1876-1960). Begge døtrene forble ugift, men Anna Elisabeth levde i et 35 år langt forhold til forfatterinnen Sophie Breum.

Johan Storm Munch

Blant disse kunstnerisk og litterært anlagte familiemedlemmene er det spesielt faren som skiller seg ut. Johan Storm Munch (1778-1832) var understudietiden en omgangsvenn av Oehlenschläger, og hadde anledning til å oppleve nye litteraturens frembrudd i Danmark. Han tilhørte den siste generasjonen opplysningsprester, og ble etter 1814, som Arne Bugge Amundsen påpeker, det nye regimets yndling: «1804 utgav han en oversettelse av Vergils Aeneiden. 1810 skrev han flere arbeider der han lovpriste prins Christian August. Senere kom oversettelser av samtidens mer romantiske verker, for eksempel Schillers Don Carlos. Disse oversettelsene ble høyt verdsatt i samtiden. Munch forsøkte seg også som selvstendig dikter under inspirasjon av blant andre Goethe, Schiller og ikke minst Adam Oehlenschläger. 1813 kom diktsamlingen Fjeldblomster. 1825 utgav han skuespillet Præsten i Hallingdal. Her og andre steder viste han seg som norsk patriot og priste norsk natur og historie».«I samme retning gikk Munchs tidsskrift Saga, som utkom 1816–20. Her oversatte han og andre prøver av sagalitteraturen, og de forsøkte å vise sammenheng mellom gammelnorsk og samtidens norske dialekter. I oversettelsene prøvde han å avspeile denne sammenhengen ved å bruke ord inspirert av både gammelnorsk og dialekter. Dette skapte stor debatt, og Munch ble anklaget for å ville gjøre «det norske Bondesprog til det norske Skriftsprog». Det var en slik biskop kong Karl Johan mente det unge Norge trengte: lærd, litterær, myndig, nasjonal – og politisk føyelig. Ettertiden har gitt kongen rett i alle disse karakteristikkene».

J. St. Munch var, forteller Henrik Jæger i sin litteraturhistorie, «den første norske digter, hvis kjærlighed til sagatiden var mere end platonisk, og han er paa samme tid den første, hvis digtning var inspireret af den nyere tyske og danske literatur. [...] Trods sin uselvstændighed er Munch periodens interessanteste forfatterpersonlighed, ligesom han uden sammenligning er den af periodens forfattere, der besat det største talent som lyriker. Men han har ikke været tilstrækkelig paaagtet. I vore literaturhistorier har han været affeiet med nogle faa og ikke altid særdeles træffende ord».

Johan Storm Munchs skrifter. En kronologisk bibliografi
(Bøker uthevet)

Vivant Denons Reise i Nedre- og Øvre-Egypten under Bonaparte's Feldtog. Oversat efter den franske Original af Johan Storm Munk, Candidat i Theologien. Kiøbenhavn 1804. Trykt og forlagt af Directeur Joh. Fred. Schultz, Kongelig og Uiversitets-Bogtrykker.

Forsøg til en metrisk Oversættelse af Virgil's Æneide af Johan Storm Munk. Anden Sang. Kiøbenhavn 1804. Trykt hos K. H. Seidelin, Bogtrykker og Skriftstøber, i Pilestræde No. 94.

Norges Farvel til Hans Kongelige Højhed Christian August, Svearigets Kronprinds. Udgiven af Johan Storm Munk, Feldtprovst. Christiania 1810. Trykt og forlagt af N. Wulfsberg. [Også trykt på skrivepapir.]

Mindetale over Christian August, holden paa Frederikshald den 10de August 1810 af Johan Storm Munk, Feldtprovst. Christiania 1810. Trykt paa Forfatterens Forlag af N. Wulfsberg.

Gjenlyd af Sveas store Sorg over Nordens store Tab. Christiania 1810.

Biskop Rosensteins Ligprædiken over Højsalig Hans Kongelige Højhed Carl August, Svea-Rigets Kronprinds; tilligemen Personalier over Højsamme. Oversat af det Svenske af Johan Storm Munk, Feldtprovst. Christiania 1810. Trykt og forlagt af N. Wulfsberg.

Don Carlos Infant af Spanien af Friedrich Schiller. Oversat af Johan Storm Munch, Feldtprovst. Christiania 1812. Trykt hos Jacob Lehmann.

Prolog, bestemt til at fremsiges paa Hans Høihed Prinds Christian Frederiks Fødselsdag, den 18de September 1813, og det Dramatiske Selskabs første Forestilling i Theater-Halvaaret. Af Johan Strom Munch. Christiania [1813]. Trykt hos Jacob Lehmann.

Fjeldblomster af Johan Storm Munch. Christiania 1813. Trykt hos Jacob Lehmann. [... det lidet, som jeg vedkjender mig, af alt, hvad jeg forhen i forskjellige Tidsskrifter har ladet indrykke, findes optagen i min Samling 'Fjeldblomster' ...]

Nordens Forening af Johan Storm Munch, Feldtprovst og Sognepræst til Sande i Jarlsberg-Grevskab. Christiania 1814. Trykt hos Jacob Lehmann.

Saga. Et Fjerdingaarsskrift udgivet af Johan Storm Munch, Feldtprovst og Sognepræst til Sande i Jarlsberg-Provstie. I-III. Christiania 1816-1820. Trykt og forlagt af Jacob Lehmann.

Athalia. Sørgespil med Chor af Jean Racine. Oversat af Johan Storm Munch, Slotspræst til Aggershuus og Sognepræst til Agger. Christiania, 1818. Trykt hos Jacob Lehmann.

Stormen. Prolog ved det dramatiske Selskabs Forestilling paa H. M. Kongens høie Fødselsdag den 26de Januar af Johan Storm Munch. Christiania 1819. Trykt hos og forlagt af Jacob Lehman.

Carl Carlsson Mörners Minde af Jac. P. de la Gardie. Oversat af J. St. M. Med et Tillæg af Trende Mindeqvad [av Schwach, Bjerregaard og Munch]. Christiania 1821.

Tale i det Norske Bibelsselskabs høitidelige Møde i Christiania den 21de October 1820. Christiania 1821.

Farvel til Aggershuus-Slots og Aggers Menigheder. Christiania 1823.

Præsten i Hallingdal eller: Hævnen. Af Johan Storm Munch, Biskop over Christiansands Stift, Medlem af den Kongelige Nordstjerne-Orden m.m. Christiansand 1825. Trykt hos O. P. Moe, af S. A. Steen.

Nogle betimelige Ord om Nødvendigheden af at Indskrænke Brændevinets Misbrug og den ved Lov af 1ste Juli 1816 tilladte Brændevinsbrænden i Fædrenelandet, tilegnede Kongeriget Norges Femte ordentlige Storthing, af Johan Storm Munch, Biskop over Christiansands Stift, Medlem af den Kongelige Nordstjerne-Orden m. m. Christiansand 1827. Trykt hos O. P. Moe, af S. A. Steen.